Mehr Rudy, holtz werke
Gressoney Saint Jean, loc. Bieltschocke 7 (AO)
 
 
 
D'wéerchstòbò
D'wéerchene
 
     De lade èsch em dòrf vòn Bieltschòcke n. 7 em Km 25 vòn der reghional stròas n. 44, en gim ènnerléche èsch mégléch gsé woar ver z'hus, bòppiene òn è huffe andèrsch.
     
 
 
(Tréck hie ver gsé wòa és)

De èngang èsch fri.
Nicht kredit karte. Nicht bancomat.

 
 
Fer eppés z'freghè der adresse e-mail vòa schribe èsch:
rudymehr@virgilio.it