Mehr Rudy, holtz werke
Gressoney Saint Jean, loc. Bieltschocke 7 (AO)
 
 
 
Home
De lade
D'wéerchstòbò
       Droaté stéck: naffa, tellòre, wasna, spénnreder, gòppe, gròle, naffiene fer hòchzitter guetzlene.

     Schnétzel wéerch: lécké gschnetzlòté stéck, dròm òn dra, eintzéghé stéck.
 
     B
òppiene: puzzles, tierlene, ziberolle, òn andersch...

     L
oubsoagò: verschidené gschpassléché stéck, ramme, lécké bèld tregher, buech zeichner, gròse uswal wienacht botsche on nit, méreré mèssé, anghedenck stéck us holtz (gmachté òf gmoalé ) fer sportrenne, zéemekònfte, ansoamle, on andersch...
 
     Andersch: rénga, fer schärvietò, fleischladma, wienacht krippe, cherzò tregra, kènterlene fer glas, lécké òkré, alpenstock, tèsschene, walser rammé.

 
 
Fer eppés z'freghè der adresse e-mail vòa schribe èsch:
rudymehr@virgilio.it