Mehr Rudy, holtz werke
Gressoney Saint Jean, loc. Bieltschocke 7 (AO)
 
 
 
De lade
D'wéerchstòbò
D'wéerchene
 
     Z'Grescòney St. johantz, em ougstal land, Mehr Rudy, schriner vòn méreré ghenerazione, tuetò antròaghe verschidené chòntscht stéck us holtz en gir wéerchstòbò.
       Angmachtz vòn der loubsoagò schò vòn der schuel zit, mét der zitt on ouch tank der angèbné chònstler fehigkheit, hátt désché teknik, mét deèra vòn dèr oréché, verbessròt.

 
 
Fer eppés z'freghè der adresse e-mail vòa schribe èsch:
rudymehr@virgilio.it